Aventeira Escola imparte en Ourense o curso de Directoras/es de Actividades de Tempo Libre, titulación homologada pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia.

Cartel DATL 1920 ourense

Datas

19-20 Outubro

1-2-3 Novembro

6-7-8 Decembro

25-26-27 Xaneiro

15-16 Febreiro

14-15 Marzo

Horario

De 9:00-14:00 e de 16:00-21:00.

Lugar

Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas (Rúa Arturo Pérez Serantes, 2, 32005 Ourense) (agás algunhas actividades que terán lugar no exterior ou noutros espazos da cidade de Ourense).

Duración

150 horas da fase teórico-práctica e 150 horas da fase de prácticas. Precísase unha asistencia ao 80% do total das horas teórico-prácticas para superar o curso, así como superar a parte práctica.

Contidos

  • Psicosocioloxía: dirección de equipos e liderazgo, animación e dinámica do equipos, análise de realidades sociais, feminismo e igualdade de xénero nos equipos educativos, coidados e emocións.
  • Intervención educativa: as correntes pedagóxicas da educación no tempo libre, pedagoxía do ocio, educación en valores, metodoloxía e modelos de intervención en actividades de tempo libre, asociacións como espacio educativo. 
  • Xestión: planificación e deseños de proxecto e intervención, estratexias de xestión, organización e modelos organizativos, administración/xerencia e xestión económica, lexislación, políticas e recursos institucionais, o galego como lingua vehicular, comunicación non violenta e consciente nos equipos educativos, prevención de riscos laborais nos equipos, espazos de participación no tempo libre.

Requisitos

Estar en posesión do título de Monitor/a de Actividades de Tempo Libre, posuír polo menos un título de ensino secundario e acreditar unha experiencia no campo da educación ou animación no Tempo Libre de, polo menos, 250 horas, ou como integrante dun equipo de animación en campamentos por un total de 30 días, despois da obtención do título de monitor/a.

Número de prazas

25

Prezo e prazo de inscrición

225 euros ata o día 30 de setembro e 250 euros ata o día 10 de outubro.

Sistema de bolsas

Existe a posibilidade de recibir unha bolsa que cubra o custe total ou parcial do curso. A apertura do sistema de bolsas está supeditada ao número de prazas cubertas e, o seu desfrute, á realización dun voluntariado nun número de horas equivalente ao subvencionado. Se precisas solicitar unha bolsa, escríbenos para recibir toda a información! 

Instrucións de matrícula

  • Ingresa 70 euros en concepto de reserva de praza e matrícula na conta de Triodos ES61 1491 0001 2630 0011 1277. Concepto: “DATL+Nome e apelidos”. Esta cantidade non é reembolsable no caso de que te deas de baixa durante o proceso ou de que non cumpras os requisitos de experiencia e/ou formación para facelo (é a cantidade que asegura a viabilidade da celebración do curso!). Descontaráseche do prezo total do curso a realizar nun segundo pago e si se reembolsará na súa totalidade no caso de que a Escola non puidese realizar o curso porque non se cubriran as prazas mínimas.

Confirmación da inscrición

Poñerémonos en contacto contigo a través de correo electrónico dúas veces. Unha primeira para confirmar a recepción da inscrición e do pago, e unha segunda para confirmar a celebración do curso, informar dos prazos para realizar o resto do pago e darche algunha  información práctica.

Máis información 

No teléfono 722 342 658 e no correo electrónico: [email protected].

Agardámoste!